Önlisans-Lisans Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 31.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28397


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, öğrenci kabulü, ölçme ve değerlendirme, mezuniyetle ilgili belgeler ve Üniversiteden ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) : Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrenci çalışmalarının tamamının hesaplanarak belirlenen ve kabul edilen ölçü birimini, bir AKTS 25-30 saatlik öğrenci iş yükünü,

b) Bölüm başkanı: Karabük Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarındaki bölüm başkanlarını,

c) Danışman: Öğrencinin eğitim-öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgili rehberlik hizmeti vermek üzere kayıtlı olduğu birimin, bölüm başkanlığı tarafından atanan öğretim elemanını,

ç) Dekan: Karabük Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders 1 krediyi; bir saatlik derse bağlı seminer, laboratuvar, atölye gibi uygulamalı derslerde 1/2 krediyi,

e) Fakülte: Karabük Üniversitesine bağlı fakülteleri,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) Müdür: Karabük Üniversitesine bağlı yüksekokul veya meslek yüksekokulunun müdürünü,

h) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

ı) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,

j) Uzaktan eğitim: Eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türünü,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

m) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: Karabük Üniversitesine bağlı yüksekokulları/meslek yüksekokullarını, ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar


Öğretim dili 

MADDE 5 – (1) Bilim alanı, bir yabancı dil ile ilgili olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabilir.

Kayıt ve kabul koşulları 

MADDE 6 – (1) Üniversitede yürütülen lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü; 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.
(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulü Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonuçlarına göre yapılır.
(3) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

İlk kayıt işlemleri 

MADDE 7 – (1) Üniversitenin bir eğitim öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge vermiş olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
(3) Kayıtlarda müracaatların şahsen yapılması esastır. Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekâlet yoluyla da kayıt yaptırılabilir.

Kayıt yenileme 

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrenci, kaydını yenilemiş sayılmaz. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaparlar. Kayıt yenileme işlemini ilk kayıt yenileme döneminde tamamlayamayanlara ek süre tanınır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
(2) Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler beklemeli öğrenci olarak adlandırılır, bekleme süresi azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilir. Öğrenci beklemeli statüde kaldığı sürece öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Eğitim-öğretim dönemleri 

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı Senatonun kararıyla her biri en az ondört hafta veya en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.
(3) Üniversitenin bir eğitim-öğretim yılını kapsayan akademik takvimi eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi 

MADDE 10 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; yabancı dil hazırlık ve bilimsel intibak sınıfları hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarında azami dört yıl, lisans programlarında azami yedi yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim programları 

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim plan ve programları, ilgili bölüm anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl Mayıs ayı içinde aynı esaslar çerçevesinde karara bağlanır.

(2) Ortak zorunlu dersler dışında, dört yıllık lisans programının en az 128 kredi, iki yıllık ön lisans programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması gerekir. Her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere; ön lisans programlarında 120 AKTS kredisi, lisans programlarında 240 AKTS kredisi alınması gerekir. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulamaları ve benzeri uygulamalı derslerden oluşur.

(3) Eğitim-öğretim programlarında staj olan fakülte ve yüksekokul/meslek yüksekokullarında, öğrencilerin staja başlama şartları ile staj uygulama esasları, eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun teklifi ile Senato tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretim programlarında zorunlu staj olmayan ön lisans ve lisans programlarında ise isteğe bağlı olarak öğrenci staj yapabilir. Bu öğrenciler için de staja başlama şartları ile staj uygulama esasları için aynı usul uygulanır.

(4) Eğitim-öğretim planında yer alan bazı uygulamalı derslerde, eğitim-öğretimin özelliğine göre Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde öğrenciye uygulamalarda başarılı olma şartı getirilebilir. Bu takdirde yıl içi uygulamalarında başarısız olan öğrenciler o dersin genel ve bütünleme sınavına giremezler.

Yatay geçişler, çift anadal ve yan dal lisans programları 

MADDE 12 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programları arasında yatay geçişler, çift ana dal ve yan dal işlemleri; ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili kurulların önerisi ve Senato kararlarına göre uygulanır.

Dikey geçişler 

MADDE 13 – (1) Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans programlarına kabulleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İntibaklar 

MADDE 14 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversitenin birimlerinden birine kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak not derecelerini içerir not durum belgesi ve ders içeriklerinin aslı veya onaylı örneğini dilekçelerine ekli olarak, ilk kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verirler. Ancak hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders muafiyet taleplerini birinci sınıfa geçtikten sonra güz veya bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verirler. Belgenin kabulü, intibakın yapılması, derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından bir hafta içerisinde karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülür.

(2) Muafiyet dilekçeleri bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir. Öğrencinin muafiyet dilekçesi verdiği tarihten önce okumakta olduğu programda almış olduğu dersler için muafiyet dilekçesi verilemez. Muafiyet talebinde bulunan öğrencinin ders muafiyeti ilgili komisyon ve kurullar tarafından öğrencinin bağlı olduğu müfredatta yer alan tüm dersler açısından bir defaya mahsus incelenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul, kayıt ve intibakları 

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

İkinci öğretim 

MADDE 16 – (1) Üniversitede ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ikinci öğretim uygulanır.

Uzaktan eğitim-öğretim 

MADDE 17 – (1) Senatonun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görmesi halinde bir programdaki derslerin tamamı uzaktan eğitim-öğretim yoluyla verilebilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(3) Uzaktan eğitimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dille eğitim-öğretim 

MADDE 18 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi 

MADDE 19 – (1) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi ile ilgili işlemler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve uygulama esaslarına göre yürütülür.

Danışmanlık ve koordinatörlük görevi 

MADDE 20 – (1) Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kimlik kartı 

MADDE 21 – (Değişik:RG-12/7/2015-29414) (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir, yeni kimlik kartı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından çıkartılır.

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dersler, Sınav ve Değerlendirme


Ders türleri 

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, kayıtlı oldukları bölüm tarafından belirlenir. Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu, ön koşul ve ortak zorunlu dersler şeklinde gruplara ayrılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Programa bağlı seçmeli dersler ve isteğe bağlı seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Bu derslerden;

1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan da ilgili kurul kararı ile alınabilir. Bu derslerden başarısız olunması durumunda ve/veya dersi seçen öğrenci sayısının 10’dan az olması durumunda, öğretim planlarında eşdeğer kabul edilen derslerden bir başkası ilgili kurul kararı ile alınabilir, öğrenci bu seçtiği dersten başarılı olmakla yükümlüdür.

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla, kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. Bu dersler de alındığında başarılı olunması gereken derslerdir ve programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz. Bu derslerden başarısız olan öğrenciler, aynı dersin daha sonraki yarıyıllarda açılmaması durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile aynı kredide eşdeğer tutulan bir dersi seçip başarılı olmakla yükümlülerdir.

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. Ön koşullu dersler ilgili birim yönetim kurulu kararı ile her iki dönemde de açılır.

ç) Ön koşul dersler: Ön koşullu bir ders alabilmek için ders planların göre önceki yarıyıllarda alınması gereken dersi ifade eder. Hangi dersin veya derslerin ön koşul olduğu ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

d) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

e) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde de yürütülebilir. Bu derslerin gruplara ayrılma nedenleri, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Gerekli görülmesi halinde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile de dersler gruplara ayrılarak veya birleştirilerek işlenebilir.

f) İlgili kurul kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili kurulca düzenlenir.

Ders alma, ders silme, ders tekrarı 

MADDE 23 – (1) Öğrenci her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen sürede danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler. Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma işleminde, öncelikle başarısız ve tekrarlamak durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha önce hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar.

(2) (Değişik:RG-7/7/2014-29053) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ders muafiyeti talebinde bulunanların durumlarının uygun olması halinde muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler.

(3) Ön koşullu dersler hariç, bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlanır.

(4) (Mülga:RG-12/7/2015-29414) 

(5) (Değişik:RG-12/7/2015-29414) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler. 

(6) Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir. Ancak zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan alt sınırın altına inilebilir. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı 40 AKTS aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS kredisi ders almasına izin verilebilir.

(7) Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadır.

(8) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanır.

(9) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve ders silme döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ekledikleri tarihe kadar geçen süre için eklemiş oldukları derslerden devamsız sayılırlar.

(10) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(11) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.

(12) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

(13) Öğrenciler, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan üç nüsha olarak düzenlenen ders alma formunu, ders alma–bırakma süresi sonunda, en geç bir hafta içerisinde danışmanına teslim ederler. Danışman teslim aldığı ders alma formunun bir nüshasını öğrenciye verir, bir nüshasını izlemekte olduğu öğrencinin dosyasına takar, üçüncü nüshayı ise bir hafta içerisinde öğrenci işleri birimine teslim eder. Uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders alma formlarına yapılacak olan işlemler, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencinin imzası olmaksızın elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Devam zorunluluğu 

MADDE 24 – (1) Derse ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına giremez. Bir ders hem teorik hem de uygulamadan oluşuyorsa bu dersin devam zorunluluğu teorik veya uygulama saatinden hangisi fazla ise fazla olan üzerinden, eşit ise de eşit olarak hesaplanır. Raporlu geçen süreler devamsızlıktan sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın son haftası içinde öğrencilere duyurulur.

(2) Tekrarlanan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ilgili yönetim kurulu kararı ile devam şartı aranmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notunun belirlenmesinde, dersi tekrarladığı dönemdeki yıl içi çalışmaları, ara sınavları, genel ve bütünleme sınav notları dikkate alınır.

(3) (Değişik:RG-12/7/2015-29414) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin, milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde bu etkinliklere katılmalarının zorunlu olması durumunda öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Öğrenciler bu faaliyetlere ilişkin programları; bu faaliyetleri yürüten yetkililerden alacakları belgelerle birlikte dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Yukarıdaki faaliyetler kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun bir öğrenci için verebileceği toplam izin süresi en fazla 20 gündür. İzinlerin faaliyetlerden önce alınması zorunludur. Spor yarışmaları ile kültürel etkinliklere katılacak öğrencilere söz konusu faaliyetlerden hemen önce yapılacak olan en son hazırlık çalışmaları için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.

(4) Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar 

MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavı olmak üzere altı çeşittir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü, ödev veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav programı bölümlerin önerisi üzerine dekanlık veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince uygun görülen tarihlerde ve sınavlardan en az iki hafta önce ilgili birim web sayfalarında ve panolarında ilan edilmek suretiyle uygulanır.

(2) (Değişik:RG-12/7/2015-29414) Ara sınavların sayısı ve varsa yıl içi çalışmalarının ağırlıkları, o yarıyılın ilk ayı içinde fakülte dekanlığı, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce ilan edilir. Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. 

(3) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartı veya kimliği teşhise yarayacak kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye, arazi uygulaması ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, dekanlık/müdürlükçe belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır.

(5) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir. Genel ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Bir dersten genel sınava girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

(6) Tek ders sınavıyla ilgili olarak;

a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız tek dersi kalan öğrenciler, o yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmadan, akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavı not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren en geç üç iş günü içinde yazılı başvuruda bulunarak akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler. Öğrenci, tek ders sınavından başarılı olmaması halinde, her dönem kaydını yenileyip, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak koşulu ile yeniden başvuruda bulunarak tek ders sınavına girebilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırdığı halde müracaatta bulunmayan öğrenciler tek ders sınavına giremezler.

b) Bu sınavda alınan not 100 tam not üzerinden en az 60 ise öğrenci başarılı sayılır.

(7) Sınavların düzeni, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetimince sağlanır.

(8) Sınavlarda, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yardım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere, o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca, bu durumdaki öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı notu 

MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı notu, genel sınav veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavları birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içi çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı % 40, genel sınav veya bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak hesaplanır.

(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 60’ından az olmaması gerekir.

Notlar ve dereceleri 

MADDE 27 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:


a) Geçer notlar şunlardır:

 


Puan

Not

Katsayı

Dereceler

90 –100

A1

4.00

Pekiyi

80 – 89

A2

3.50

İyi-Pekiyi

70 – 79

B1

3.00

İyi

65 – 69

B2

2.75

Orta-İyi

60 – 64

C

2.50

Orta

 

G

 

Geçer (Kredisiz dersler için)

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1 notu: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

2) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

3) F3 notu: Devam eden, genel ve bütünleme sınavına giren, ancak sınav notu %50’nin veya başarı notu %60’ın altında kalan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Uygulamalarda başarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.

4) K notu: Kalan öğrenciler için verilir. Kredisiz dersler içindir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz 

MADDE 28 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanları ara sınav, proje, ödev ve benzeri değerlendirmelerin sonuçlarını dönem bitmeden bir hafta önce, genel ve bütünleme sınavlarının sonuçlarını takip eden bir hafta içerisinde öğrenci otomasyon sisteminde ilan ederler. Ara sınavların ve yarıyıl sonu sınavlarının sonuç listeleri, öğretim elemanları tarafından sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içerisinde ıslak imzalı olarak ilgili öğrenci işleri birimine teslim edilir. Sınav evraklarının yazılı kâğıtları, not listesi, yoklama tutanağı ve devam çizelgelerinin saklanma süresi iki yıldır. Bu sınav evraklarını kadrolu öğretim elemanları kendileri saklar, kadrolu olmayan öğretim elemanları ilgili öğrenci işleri birimine teslim ederler. Ayrıca Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı da tüm sınavlara ait sınav sonuç listelerini öğrenci otomasyon sistemi üzerinden alarak dosyalar.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilirler.

(3) İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç ilan edilir. Üç iş günü içerisinde, ikinci defa itiraz edilmesi halinde, dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç üç iş günü içerisinde inceleme tamamlanarak sonuç iki iş günü içerisinde ilan edilir.

(4) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır.

(5) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli düzeltme yapılır ve öğrenci bilgilendirilir.

Not ortalamaları 

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. Bir dersin kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin aldığı tüm derslerin ağırlıklı puan toplamı o dönemde alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Ağırlıklı genel not ortalaması ise öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren sorumlu olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl gerekse genel not ortalamalarında bu Yönetmeliğe göre verilen notların tamamı hesaba dahil edilir. Ortalamaların kayda geçmesinde virgülden sonra üçüncü hane beşten küçük ise sıfıra, beş veya beşten büyük ise ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kayıt Dondurma, Mazeretler ve İlişik Kesme


Kayıt Dondurma ve Mazeretler 

MADDE 30 – (Değişik:RG-12/7/2015-29414) (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirtilen ders alma haftasının son günü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin kayıt dondurma talepleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde başvuru dilekçesinin tarihi baz alınarak kayıt dondurma işlemi öğrenci otomasyonuna işlenir.

(2) Talebi doğrultusunda öğrencinin kaydı eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl dondurulabilir. Öğrenciler kayıt dondurdukları yarıyıllarda herhangi bir derse kayıt olamaz ve o yarıyılın sınavlarına giremez. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Öğrencinin kayıt dondurduğu sürede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerde kayıt donduran ve kayıt dondurma süresinin uzatılmasını isteyen öğrencilerin mazeretlerini belgelendirerek dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, bu öğrencilerin müracaatları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

(4) Kayıt dondurma süresi sona erdikten sonra herhangi bir müracaatta bulunmasına gerek olmadan öğrencinin bir sonraki yarıyılda kaydı açılır.

(5) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılmak zorundadır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ayakta tedaviye ilişkin 5 günden daha az sağlık raporları işleme alınmaz. Sağlık raporu ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez, sınavlara giremez.

(6) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılır.

(7) Sağlık durumları sebebiyle izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelendirdikten sonra öğrenimlerine devam edebilirler.

İlişik kesme/kayıt silme 

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin; ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almaları veya ilgili mevzuatta öngörülen diğer hallerin ortaya çıkması halinde ilişikleri kesilir.

(2) (Değişik:RG-7/7/2014-29053) Öğrenciler, istedikleri takdirde, yazılı başvuruda bulunarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin kayda girdiği tarih ilişik kesilme tarihi olarak belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna gerek duyulmaksızın öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrencilere istedikleri takdirde, diplomaları iade edilir. Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Bu şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(3) Yatay geçiş yolu ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin, Üniversiteyle ilişiği kesilir.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler


Diploma 

MADDE 32 – (1) Mezuniyet, diploma ve mezuniyet belgeleri, Karabük Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri ve Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

 

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti 

MADDE 33 – (1) Öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ilgili mevzuat hükümlerine göre akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen sürede öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler 

MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-12/7/2015-29414) Onur Belgesi ve Yüksek Onur Belgesi, Senatoca belirlenen esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Önlisans ve lisans mezunlarından dereceye giren öğrencilerden;

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans programlarını dört yarıyılda, lisans programlarını sekiz yarıyılda tamamlamak,

b) Herhangi bir disiplin cezası almamak,

c) Mezuniyet GNO sıralamasına göre ilk üç sıraya girmek, 
koşullarını yerine getirenler, başarı sıralamalarına göre birinci, ikinci, üçüncü olarak ilan edilirler. Bu öğrencilere ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanan başarı belgesi verilir.

(3) Lisans programları birincileri arasından, mezuniyet GNO sıralamasına göre en yüksek puana sahip olan öğrenci Üniversite birincisi olarak ilan edilir ve Rektör tarafından imzalanan başarı belgesi ile plaket verilir.

Özel öğrenciler 

MADDE 35 – (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin nüfus kayıt sistemindeki (MERNİS) adresine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 38 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.