KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI HAKKINDA
Fakültemiz bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında kısmi zamanlı 1 (Bir) öğrenci alınacak olup, başvurular 27 Eylül 2021 – 04 Ekim 2021 mesai bitimine kadar Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna (102/A nolu oda) Başvuru Formu ile 1 adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen öğrenci çalışmaya başladıktan 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri Dekanlığa sunmak zorundadır.
 

  1. Transkript
  2. Aile nüfus kayıt örneği
  3. Ailenin tüm gelirlerini gösteren belgeler
  4. Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi
  5. İkamet edilen ev kira ise kontrat

Başvuru Formu (Formun bilgisayar ortamında doldurulması tercih edilir.)  Tıklayınız. 
 
Başvuru Şartları (Özel)
 

  1. Bilişim Teknolojileri alanında teknik ve yeterli donanıma sahip olmak,
  2. Grafik ve İletişim Alanında teknik ve yeterli donanıma sahip olmak,
  3. Web Tasarımı yapabilme,
  4. Ofis Programlarına hâkim olmak. (Word, Excel, PowerPoint vs.)
  5. Projeksiyon cihazlarının kurulum ve kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmak,
 
Başvuru Şartları: 
 
(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.