Dekanlık
DEKAN V.
Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN
Tel: 0 (370) 418 6360 / 6360
Fax: 0 370 418 92 76
E-posta: muhittinkapansahin@karabuk.edu.trDEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Murat ÇINAR Dr. Öğretim Üyesi Samet GÜVEN
Tel: 0 (370) 418 6417 / 6417 Tel: 0 (370) 418 6343 / 6343
Fax: 0 370 418 92 76 Fax: 0 370 418 92 76
E-posta: muratcinar@karabuk.edu.tr E-posta: sametguven@karabuk.edu.trFAKÜLTE SEKRETERİ
Dr. Mustafa AKYÜREK
Tel: 0 (370) 418 6358 / 6358
Fax: 0 370 418 92 76
E-posta: mustafaakyurek@karabuk.edu.tr